กลุ่มสาระเทคโนโลยี

ศึกษาความหมาย โปรแกรม Scratch เป็นโปรแกรมภาษา ที่ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างง่ายเช่น นิทานที่สามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้ ภาพเคลื่อนไหว เกม ดนตรี และศิลปะ และเมื่อสร้างเป็นชิ้นงานเสร็จแล้ว สามารถนาชิ้นงานที่สร้างสรรค์นี้ แสดง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นบนเว็บไซต์ได้ ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการทางคณิตศาสตร์ และแนวคิดการโปรแกรมไปพร้อม ๆ กับการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุผล เป็นระบบ และเกิดการทางานร่วมกัน

      ศึกษาความหมาย ความสำคัญศึกษาความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (Microsoft Word)  เป็นโปรแกรมประมวลผลคำแบบพิเศษช่วยให้สร้างเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลา เหมาะกับงานด้านการพิมพ์เอกสารทุกชนิด สามารถพิมพ์เอกสารออกมาเป็นชุด ๆ ซึ่งเอกสารอาจเป็นจดหมาย บันทึกข้อความ รายงาน บทความ ประวัติย่อและยังสามารถตรวจสอบ ทบทวน แก้ไข ปรับปรุง ความถูกต้องในการพิมพ์เอกสารได้อย่างง่ายดาย สามารถตรวจสอบ สะกดคำ และหลักไวยากรณ์ เพิ่มตาราง เพิ่มกราฟิก ในเอกสารได้อย่างง่ายดาย หรือเพิ่มเติมข้อมูลได้ตลอดเวลา  สามารถพิมพ์และแก้ไขเอกสาร สามารถตรวจการสะกดและแก้ไขให้ถูกต้อง  เป็นโปรแกรมที่ฝึกทักษะในการพิมพ์เอกสาร ส่งเสริมการออกแบบเอกสารเพื่อใช้ในการทำงานเอกสารในชีวิตประจำวัน

ศึกษาความหมาย  ความสำคัญของการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Text Mode   โปรแกรมภาษาเป็นรากฐานของหลาย ๆ ภาษาในเชิงโปรแกรมมิ่ง ภาษาที่สามารถทำงานได้ดีในระดับของฮาร์ดแวร์ โปรแกรมภาษา  เป็นสามารถที่ออกแบบมาให้สามารถที่จะทำงานกับคำสั่งพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกพบบ่อยในการใช้สร้างแอพพลิเคชั่น ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การทำงานด้วยความเร็วสูง ความถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้ การเก็บข้อมูลได้ในปริมาณมาก การสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูล